Energiatehokkuus syntyy arkisissa toimissa

Pekka Sauri (Kuva: Maija Astikainen)

Helsingin kaupunki on sitoutunut energiatehokkuuden parantamiseen ja kasvihuonekaasujen vähentämiseen paitsi omassa strategiaohjelmassaan, myös monin eri sopimuksin ja ohjelmin.

Tärkeimmät sitoumukset energiatehokkuuden parantamiseksi ja kasvihuonekaasujen vähentämiseksi ovat kansallinen Kuntien energiatehokkuussopimus (KETS) sekä kansainvälinen Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus (Covenant of Mayors).

Sopimukset edellyttävät säännöllistä raportointia tavoitteiden toteutumisesta.

Lokakuussa 2016 allekirjoitettiin Helsingin kaupungin uusi energiatehokkuussopimus kaudelle 2017–2025. Uuden sopimuksen energiasäästötavoite on koko kaudelle 7,5 prosenttia. Vertailuvuotena on vuosi 2015.

Energiansäästöneuvottelukunta (ESNK) on kaupunginhallituksen asettama toimielin, joka koordinoi, ohjaa ja seuraa kaupunkikonsernin energiansäästötoimintaa, kaupunkikonsernin koko energiankäyttöä ja kaupungin energiankäytön tehokkuutta edistävien toimenpiteiden täytäntöönpanoa. Energiansäästöneuvottelukunta on perustettu vuonna 1974.

Yksi ESNK:n tärkeimmistä työkaluista on vuosittainen Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa -raportti. Raportissa kuvataan laajasti kaupungin energiansäästötyön perusteita, sitoumuksia, energiankäytön kehittymistä ja energiankäytöstä aiheutuneita päästöjä. Raportissa on myös tarkasteltu energiantehokkuustoimien toteutumista ja arvioituja säästöjä.

Jotta voidaan arvioida saavutetut säästöt, on tärkeää saada esille tehdyt toimenpiteet. Tämä toteutetaan vuosittain laajalla kyselyllä, jossa kerätään kaupungin hallintokuntien energiatehokkuustoimet.

Raportti toimii myös kaupungin hallintokuntien tietolähteenä.

Tässä esityksessä on tarkasteltu vuotta 2015, jolloin Helsingin kaupungin työ energiatehokkuuden edistämiseksi ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi edistyi monilla eri sektoreilla.

Energiatehokkuustyö on jatkuvaa, ja suuri osa siitä tehdään jokapäiväisissä toimissa.

Yhteistyö kaikkien osapuolten kesken on yhä tärkeämpää. Kaupungin henkilöstöä ja asukkaita onkin otettu yhä laajemmin mukaan lukuisten koulutusten, kehityshankkeiden ja tiedotuksen kautta.

 

Pekka Sauri
puheenjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja